Đang Thực Hiện

likes for facebook

need 20000 facebook likes in 20days our budget in 100$

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Xây dựng liên kết, Tiếp thị, Mạng xã hội

Xem thêm: 20000 facebook, likes link, 100 likes link, link 20000, 20000 likes, likes 100, building facebook, facebook link building, facebook requires marketers days

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Hyderabad, India

Mã Dự Án: #1061281

Đã trao cho:

jappyaranas2011

Hi Hiring Manager. I am very interested to start your job. I have teams who can work on your project.I spend most of my time in front of my PC. hoping for your positive response. thanks

$70 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $85 cho công việc này

awaisrehman1989

ready more details plz

$100 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0