Đã Đóng

Craiglist posting in cars&trucks 2. farm&machinery

i need master [url removed, login to view] can post in

1. cars&trucks

2. farm&machinery

3. motorcycles

ADD should be live not flagged

Kỹ năng: Tiếp thị qua Internet, Tiếp thị

Xem thêm: trucks, posting in, need add posting, machinery, farm, posting add internet, add posting internet, live add posting, posting cars, internet add posting, posting master, posting add, phpmotion add live streaming, add live chat project, add live status server

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) sidni, Pakistan

Mã Dự Án: #1687137

2 freelancer đang chào giá trung bình $1600 cho công việc này

supriyobhowmik

Hello, I am Supriyo Bhowmik . I have a lot of experiences in add posting . I specially do the job as my profession. So i always look after about my duties . I wish i will make you pleased by my job if you offer me. T Thêm

$1700 AUD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
goodwork24hours

I am interested in this project

$1500 AUD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0