Đã Hủy

Write a Short Report (10-15 pages)

Hi,

I need someone to write me a short report...10-15 pages at most. The report needs to about "How to build mobile apps using free tools like [url removed, login to view] & [url removed, login to view]"

It should include:

1) Teach the readers how to make their own quick and easy mobile app using the iBuildApp & [url removed, login to view] tool for free with screenshots. (8-12 pages)

2) Ideas for existing businesses to use applications for promotion. (2-3 pages)

Small budgets, need it as soon as possible.

Kỹ năng: Tiếp thị qua Internet, Tiếp thị, Viết báo cáo, Nghiên cứu, Viết kĩ thuật

Xem thêm: report pages, internet marketing tool, free write, free marketing ideas, write mobile app, free internet marketing tool, write mobile, write short, short report, apps promotion, app promotion, mobile app ideas need, write free, app marketing promotion, teach app, free report, marketing research report, report using, mobile app screenshots, internet easy research, promotion mobile applications, app report, write report someone, write marketing report, write internet

Về Bên Thuê:
( 65 nhận xét ) Ghaziabad, India

Mã Dự Án: #1750201

0 freelancer đang chào giá trung bình $ cho công việc này

xazoo

Consider it done, thanks

$40 USD trong 5 ngày
(68 Đánh Giá)
6.0