Đã hoàn thành

Facebook Likes & Shares

We require the following on our product launch site.

MUST be able to start immediately!!

2000 Facebook Likes

2000 Facebook Shares

You must be able to start right now!! Otherwise dont bid please.

Thank you.

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Mạng xã hội, Twitter

Xem thêm: shares, social shares, product shares, marketing product launch, product likes, please likes, social marketing product, likes bid, shares facebook, facebook product, social likes, 2000 facebook, 2000 likes, adv4sales, bid likes, launch product facebook, product launch facebook, marketing facebook launch product, launch product facebook marketing, facebook 2000, can facebook pages work right

Về Bên Thuê:
( 151 nhận xét ) Melbourne, Australia

Mã Dự Án: #1057503

Đã trao cho:

rony47

===============Dear sir, Could U pl z check PM 4 more details, Thank x.===============

$100 USD trong 12 ngày
(1390 Đánh Giá)
8.1

4 freelancer đang chào giá trung bình $60 cho công việc này

RockingExpert

PM sent ...

$30 USD trong 5 ngày
(951 Đánh Giá)
7.8
sumiakter

Please see PM.

$80 USD trong 15 ngày
(5 Đánh Giá)
2.7
yulramdani

Facebook Likes & Shares i'm ready now.

$30 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0