Đang Thực Hiện

Youtube Views Supplier Need Big Orders

Need someone who can deliver 1k to 1M views per day per video. ( VIEW MUST BE REAL NOT FAKE )

Views need not to be genuine. But they shouldn't harm the youtube accounts.

Rate per 1k views should not be more than 0.30 cents

I have several million views orders per day. So, please bid carefully.

Every 1 million views will pay you $75 fixed

If ready all conditions than reply me

Happy Bidding

Kĩ năng: Tiếp thị qua Internet, Tiếp thị, Mạng xã hội, Dịch vụ video, YouTube

Xem nhiều hơn: video marketing youtube, genuine video, youtube video view, who need supplier, view youtube, genuine views youtube, video fake, fake video, bidding youtube, real youtube view, supplier youtube, youtube accounts ready, youtube views million, million real views, real view youtube, need million real youtube views, youtube view rate, youtube views youtube views youtube views, youtube real video views, supplier youtube views, views fake video, views real, youtube pay per million views, youtube video million real views, million youtube video

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) punjab, Pakistan

ID dự án: #1699027

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

TwitterGuru

=== I'll solve your Facebook, Twitter, Social Networking & Internet Marketing needs! ===

$30 USD trong 7 ngày
(24 Nhận xét)
4.5