Đã Đóng

Finance Traffic to UK brand

Hi

I need app 10K unique visitors from the UK, a day, for a period of 30 days ( as a first test )

Traffic must be real, financial targeted and approved by the [url removed, login to view]

Please let me know what yo can offer

Thanks

Kỹ năng: Tiếp thị qua Internet

Xem thêm: real targeted visitors, finance traffic brand, financial app, finance app, brand i, app traffic, unique visitors traffic, traffic real visitors, targeted unique visitors, need traffic offer, 10k visitors day, 10k traffic, test financial, marketing finance, app finance, finance traffic, unique targeted visitors, targeted visitors day, financial test, finance program customers approved, days unique traffic, create brand credit file, real unique traffic, traffic targeted, real targeted traffic

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Leeds Unt, Israel

Mã Dự Án: #1649793

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

xweaver

Hi, I will handle this task for you. Thanks

$250 USD trong 7 ngày
(2 Đánh Giá)
2.6