Đã Đóng

marketing promoting a social network

I am building a social network. It vill be finished in about one mounth. I Vill pay you by the users i get on the social network. Every 2000 members you vill get 150 american dollars. I am not paying uprount. When my network is finished the promoter will get an admin permition on my social network. For every 2000 new 2000 members he will get an 150 usd, If he gets members fast like in 2 weeks 2000 members he vill get 200 american dollars

Kĩ năng: Tiếp thị qua Internet

Xem nhiều hơn: promoting a social network, promoter 2.0, one network, building network marketing, a promoter is a, social network marketing, social marketing network, social admin, social network members, 150 usd, social network building, internet network, admin marketing, social network finished, 2000 members, members social network, marketing admin, pay promoting, dollars fast, marketing social network, network fast, building social network, social promoter, usd dollars, social network promoter

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Zagreb, Croatia

ID dự án: #1644394

1 freelancer đang chào giá trung bình $99 cho công việc này

suvro4

please send me details. thanks suvro4

$99 USD trong 10 ngày
(56 Nhận xét)
5.4