Đã Đóng

Amazon Pay and Paypal Button in Cart

Hi, i need to add Amazon Pay and Paypal button in CART page of

duronic . com

I have attached an example of what it would look like.

It is essential that you have experience with [url removed, login to view] ecommerce platform as duronic website is using that platform.

i need you to show me sample of paypal and amazon button in interspire shopping cart.

Kỹ năng: Interspire

Xem thêm:

Về Bên Thuê:
( 135 nhận xét ) Celtic, United Kingdom

Mã Dự Án: #14839227

1 freelancer đang chào giá trung bình $83 cho công việc này

$83 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0