Need Vietnamese Programmer / Lập trình frontend angular -- 2

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Cần lập trình frontend bằng angular và ionic cho các chức năng sau đây.

Chú ý:

- Sẽ cung cấp thiết kế giao diện, môi trường test, link Backend và API cho lập trình viên.

- Lập trình viên chỉ làm giao diện fronttne và giao tiếp với backend qua RESTFUL

1 Xem trực tiếp (điều khiển PTZ nếu cam hỗ trợ)

2 Xem lại (theo ngày; giờ; tháng; năm)

3 Quản trị

Quản trị camera Danh sách

Thêm mới

Xem trực tiếp

Xem lại

Thiết lập camera

Thiết lập thời gian ghi dữ liệu

Chuyển sang box khác

Reboot camera

Xóa

Quản trị box Danh sách

Thêm mới

Chỉnh sửa

Cập nhật firmware

Khởi động lại

Xóa

Quản trị địa điểm Danh sách

Thêm mới

Gắn địa điểm cho camera

Cập nhật

Xóa

Quản trị nhóm camera Danh sách

Thêm mới

Thêm camera vào nhóm

Xóa camera khỏi nhóm

Cập nhật

Xóa

Quản trị người dùng Danh sách

Thêm mới

Cập nhật

Phân quyền xem camera

Xóa

Quản trị dịch vụ Danh sách các dịch vụ đã mua

Lịch sử đơn hàng

Mua dịch vụ

Thanh toán

Quản trị thông báo Danh sách cảnh báo mất kết nối/có kết nối của Camera và Box

Cài đặt cảnh báo qua email

Cấu hình hệ thống Cấu hình NTP server

5 Lịch sử hệ thống

Lịch sử truy cập Danh sách

Xuất file

Lịch sử người dùng Danh sách

Xuất file

Lịch sử cấu hình Danh sách

Xuất file

Lịch sử thiết bị Danh sách

Xuất file

6 Tài khoản của tôi

Đăng xuất

Đăng nhập

Đổi mật khẩu

B Phần mềm web cho admin MBG

1 Quản trị hệ thống

Quản lý người dùng Danh sách

Thêm mới

Cập nhật

Xóa

Quản lý nhóm người dùng Danh sách

Thêm mới

Cập nhật

Xóa

Lịch sử người dùng Danh sách

Xuất file

2 Quản trị thông tin

Quản lý khách hàng Danh sách

Thêm mới

Cập nhật

Xóa

Quản lý nhóm khách hàng Danh sách

Thêm mới

Cập nhật

Xóa

Quản lý Media box Danh sách

Thêm mới

Update firmware

Cập nhật

Xóa

Quản lý cấu hình Danh sách

Thêm mới

Cập nhật

Xóa

3 Báo cáo

Báo cáo kết nối Media box Báo cáo kết nối Media box

Xuất file

Báo cáo kết nối Camera Báo cáo kết nối Camera

Xuất file

Báo cáo tăng trưởng người dùng Báo cáo tăng trưởng người dùng

Xuất file

Ionic Framework Angular Frontend Development RESTful API Typescript

ID dự án: #32208650

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở