Publish app in IOS

Mở Đã đăng vào 5 tháng trước Thanh toán khi bàn giao Kết thúc vào 401 ngày
Mở Thanh toán khi bàn giao Kết thúc vào 401 ngày

Hi, good morning, I need to be able to publish an app on iOS, I already have the code developed in react native, I need a programmer who works with this language, has experience in publishing apps and has a Mac to do it.

iPhone Objective C Mobile App Development iPad React Native

ID dự án: #36363892

Về dự án

88 đề xuất Đang mở để chào giá Dự án từ xa 5 tháng trước đang mở