Đã hoàn thành

iPhone - remove [url removed, login to view] file

Hi,

I would like my existing iPhone app to be nibless, so I would like to remove [url removed, login to view] file from the project. There are no other xib files... just need help removing mainWindow.xib.

My budget is $30 since the project should only take a few minutes.

Kỹ năng: Cocoa, iPhone, Objective C

Xem thêm: remove mainwindow iphone, nibless iphone, Remove, remove from, just remove, need help iphone, file app, iphone file, existing iphone, help iphone, cocoa project, iphone app existing, cocoa app, iphone app cocoa, cocoa iphone file, cocoa app project, remove iphone app, app iphone budget, app budget iphone, iphone budget, budget app iphone, iphone project budget, project cocoa, iphone cocoa, cocoa iphone

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Napa, United States

Mã Dự Án: #1074853

Đã trao cho:

WangJin

Hi, I can do it. Please reply. Thanks for your invite.

$30 USD trong 0 ngày
(87 Đánh Giá)
8.4

8 freelancer đang chào giá trung bình $63 cho công việc này

chiragiphonedev

Hi, Please see your PMB.

$30 USD trong 1 ngày
(26 Đánh Giá)
5.5
iphonelancer

Please see PMB.

$30 USD trong 1 ngày
(36 Đánh Giá)
5.4
AlexLancerX

Hi, I can help you with this!

$30 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
3.7
gvkr

Hi, Please view PMB for more details...

$30 USD trong 1 ngày
(7 Đánh Giá)
4.1
vish172001

Hi I can do it in minutes. Please Check PMB

$100 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0
charlieApps

Hi, Please check your PMB, Thanks

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
itfieldexpert

Respected Client, Please check PMB for more details regarding our Proposal. Thanks & Regards.

$225 USD trong 10 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0