Đã Đóng

Custom Project Jun 16 th. 012 10:08:00

2nd week of iphone/ipad game

3rd week

Iphone game as agreed

To implement game levels etc

----------------------------------------

-----------------------------------------

Kỹ năng: iPad, iPhone

Xem thêm: custom project, custom iphone game, 2nd project, implement project, custom game, custom ipad, ipad game project, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) St Albans, United Kingdom

Mã Dự Án: #1699926