Đã Đóng

build and publish android and ios lottery app application that accept paypal payments

21 freelancer chào giá trung bình€1265 cho công việc này

(550 Nhận xét)
9.6
(380 Nhận xét)
9.5
(137 Nhận xét)
8.9
(95 Nhận xét)
8.4
(18 Nhận xét)
7.8
(208 Nhận xét)
8.3
(58 Nhận xét)
8.0
(38 Nhận xét)
7.8
(117 Nhận xét)
8.0
(25 Nhận xét)
7.0
(56 Nhận xét)
7.3
(17 Nhận xét)
6.7
(26 Nhận xét)
6.4
(26 Nhận xét)
6.3
(33 Nhận xét)
6.4
(17 Nhận xét)
6.0
(16 Nhận xét)
6.2
(11 Nhận xét)
5.8
(23 Nhận xét)
5.8
(15 Nhận xét)
5.5