Đã hoàn thành

Liferay 7 Custom IFrame Portlet

Được trao cho:

$133 CAD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $178 cho công việc này

johibkhan

Hi, I can assist you in this project. Please find my profile as below Possess 9 years of professional experience in software application development using Java/J2EE,Spring 3 and 4,Spring Boot, Hibernate 3,S Thêm

$222 CAD trong 3 ngày
(4 Nhận xét)
2.9