Đã hoàn thành

Simple App in Ionic, Phonegap or similar

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Kartoos với giá $100 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
34
Mô tả dự án

Please keep your bids low as we may select the lowest bidder, please dont bid more than 200

We need a simple app in ionic cordova or similar.

All the webservices are already implemented the app only needs to call the REST api that we have made.

Screen1:

username and password

Screen2:

Ask the api every 5 seconds for avaible trips, have a button to close the app

If a trip is available ask to reject or acept

Screen3.1 (when acepted the trip)

Shows user informaction (name, phone, notes) and displays a link that opens the default navigation app to get to the destiny, yes that simple, we do not handle the maps :). Every 3 seconds send geolocation and display a button to cancel the trip

Screen 3.2

Same as 3.1 but the navigate button uses a second destiny (for delivery)

Remember that all the webservices are ready you just need to call those services, they are very simple.

No icon required, no publishing to appstores required, just deliver the code and we finish it.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online