Đã Đóng

Tv series in Japanese language, that's need in English subtitle format

Job Description:

I have a series of Drama video in Japanese language. I want to convert it into English subtitle.

It's not only one video, It's a series. I want a good freelancer who can do it perfectly. Thanks

Kĩ năng: Biên dịch viên tiếng Nhật, Dịch thuật, English (US) Translator, Dịch vụ video, Subtitles & Captions

Về khách hàng:
( 13 nhận xét ) DINAJPUR, Bangladesh

ID dự án: #35923844