Đã Đóng

Japanese Videos need English subtitles

9 freelancer chào giá trung bình $50/giờ cho công việc này

(2172 Nhận xét)
9.4
(1977 Nhận xét)
9.0
(1302 Nhận xét)
8.5
(73 Nhận xét)
6.9
(36 Nhận xét)
5.3
(38 Nhận xét)
5.1
(10 Nhận xét)
4.2
(5 Nhận xét)
3.6
(3 Nhận xét)
2.7