Đang Thực Hiện

157814 social networking site

Need a clone of [url removed, login to view] + [url removed, login to view] in one site + video and music upload features, wiki pages, blog,s google maps API, etc with excelent graphic designs. Must be done in Ruby on rails.

Kĩ năng: Adobe Flash, AJAX, Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Java, MySQL

Xem nhiều hơn: wiki designs, ruby on rails wiki, social music, social api, evite, api upload video, google java api, google api java, rails music, google upload api, rails video social, music api, facebook api upload video, video networking, facebook pages clone, ruby api, music ruby rails, blog ruby, social video site, ruby java, facebook social networking site, facebook ruby, java ruby rails, video site rails, networking java

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Pompano Beach, United States

ID dự án: #1904001