Đang Thực Hiện

Java game development with AI

Create a Tic Tac Tow game in Java with AI - play against the computer or another player.

Kỹ năng: Java

Xem thêm: tic tac, java play, computer java, ai, java tic tac, tic tac java, tac java, game development java, play java, java game development, player java game, player java, create player play game, player development, create game java, java player

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) Bonaire, United States

Mã Dự Án: #1719977

Đã trao cho:

msabouri

Hired by the Employer

$80 USD trong 7 ngày
(87 Đánh Giá)
6.0