Đang Thực Hiện

161074 GUI Editing in JAVA

We have a program, made in JAVA. It has certain GUI elements which i need to edit. I have the .jar file which contains all the .class files.

I need someone to just edit some of the GUI tabs in the program.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Java, Javascript

Xem thêm: jar, program files java, program java files, java gui file, gui java program, gui java, jar file, edit jar file, edit jar, java jar, jar files, gui javascript, editing files, jar java, java program gui, program gui, editing file, need gui, program java gui, gui program java, java gui program, javascript gui

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Gurgaon,

Mã Dự Án: #1907263