Đang Thực Hiện

125823 Prosper, Zopa, Kiva - Clone

Sucessfull bidder/programmer will have option for long term position and ownership interest in company.

wizecapital

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, Nhập liệu, Java, Javascript, Tiếp thị

Xem nhiều hơn: kiva zopa, prosper, kiva, clone prosper, clone zopa, zopa prosper, prosper kiva zopa clone, clone kiva, bidder clone, prosper zopa, zopa clone, prosper clone, zopa, kiva clone

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) NY,

ID dự án: #1871990