Đã hoàn thành

164894 configure tomcat 5.5 to syslog

I want my tomcat 5.5 to send log events to the syslog during the startup phase from the "[url removed, login to view]" classes, it is currently logging to [url removed, login to view] and [url removed, login to view]

The packages are;

[root(at)web01 tomcat5]# rpm -qa |grep tomcat

tomcat5-5.5.9-1jpp_5rh

tomcat5-jasper-5.5.9-1jpp_5rh

tomcat5-servlet-2.4-api-5.5.9-1jpp_5rh

tomcat5-admin-webapps-5.5.9-1jpp_5rh

[root(at)web01 tomcat5]# rpm -qa| grep java

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

javamail-1.3.1-1jpp_4rh

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Java, JSP, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: send log tomcat syslog, tomcat syslog, ibm at, webapps, tomcat, servlet, servlet jsp, qa java, java webapps, java tomcat, java core, configure java api, startup java, apache java servlet, tomcat log java, java tomcat log, java jasper, want configure, rpm java, apache tomcat log jasper, configure apache, syslog send, java api tomcat, send syslog, tomcat log jasper

Về Bên Thuê:
( 24 nhận xét ) Romford, United Kingdom

ID dự án: #1911085

Được trao cho:

dexteroussl

I have very good experience in log4j and can do this work for you in short time.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0