Đang Thực Hiện

129332 Send http POST Byte by Byte

The Code attached is part of a java app. used to send a message the POST code attached sends as a Chunk I need it modified to send byte by byte.

I will carry out all testing I just need the code modified to send in this way.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Java, JSP

Xem thêm: byte, send post code, post send, app modified, app send message, java send, post code, java post message, message send, post message, send post, jsp message

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Dublin, Ireland

Mã Dự Án: #1875500