Đã hoàn thành

128373 Simple Javascript Work

Project Description: Correct simple javascript error

On the english version the java script menus are displayed and not for the other 4 languages.

Should be a simple fix of changing the directory path.'

Please see Message Board for website.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Java, Javascript, JSP

Xem nhiều hơn: simple project work, simple javascript, simple fix, simple message board script, javascript message board script, fix simple error, simple java work, jsp javascript project, menus javascript, message board java, website project java jsp, website project jsp, simple website directory, simple message board javascript, simple website work, simple website jsp, java board, jsp simple website, java script error, work board, simple java jsp project, javascript script error, project message board script, simple board script, simple error

Về Bên Thuê:
( 285 nhận xét ) New York, United States

ID dự án: #1874541

Được trao cho:

worgen

Easy. Will require ftp access to fix.

$5 USD trong 0 ngày
(5 Đánh Giá)
1.5