Đang Thực Hiện

150192 SMS aplication

Application can send and receive using modem gsm/cdma [url removed, login to view] or other handset on both linux or windows.

-Autoresponder base on keyword

-statistic

-polling option

-broadcast sms

Kỹ năng: .NET, Bất kì công việc gì, Java, Mobile App Development, MySQL

Xem thêm: sms gsm, java sms application, gsm modem, send sms modem gsm, net send sms, net keyword, send sms linux application, net send linux, using sms, send sms cdma net, net send receive sms, net gsm, receive sms windows, cdma send sms, sms aplication, net send sms modem, send sms modem net, sms application windows, application send sms using, receive sms using, sms modem gsm, modem gsm sms, aplication java, linux send sms modem, gsm application net

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

Mã Dự Án: #1896371