Đã hoàn thành

Algorithm (naive bayes) assignment ( urgent)

Đã trao cho:

ConsummateCoder

Expertise in machine learning, Weka and Naive Bayes.

$100 USD trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
2.2