Đang Thực Hiện

Algorithm (naive bayes) assignment ( urgent)

[url removed, login to view]

All details given in the zip .Please let me know if u have any doubt..

Expert in this bid pls who is 100% confident

Kỹ năng: Thuật toán, Java, Machine Learning, Toán học, Nghiên cứu khoa học

Xem thêm: naive algorithm, algorithm is, bayes , algorithm expert, bid pls, algorithm research, naive, java zip, dropbox java, java dropbox, algorithm know language sentence

Về Bên Thuê:
( 358 nhận xét ) Mutrah, Oman

Mã Dự Án: #1070206

Đã trao cho:

ConsummateCoder

Expertise in machine learning, Weka and Naive Bayes.

$100 USD trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
2.2