Đang Thực Hiện

154793 Java w/ MySQL JDBC Install FC6

I need someone to install Java with MySQL J-Connector (JDBC) on one of my Fedora Core 6 boxes.

This needs to be done ASAP, within the hour.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Java, SQL

Xem thêm: sql java, java sql, java jdbc, java core, java asap, java hour, install sql, install asap, fedora mysql, sql connector, jdbc java, install fedora core, fedora core

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) New York, United States

Mã Dự Án: #1900977