Đã Hủy

File Converstions

I am looking for someone to write a windows based application that will allow me to convert the following file formats into other formats.

1. Original formats - .doc, .rtf, .txt, .txt

2. Convert to formats - .pdf, .xml, .html, .sgml

I need this done with-in a week.

Kỹ năng: Xử lí dữ liệu, Java, Visual Basic, Màn hình Windows

Xem thêm: RTF, java file, file, convert file, convert pdf txt, java txt pdf, java doc rtf, java rtf doc, java rtf, txt convert pdf, visual basic week, java html rtf, pdf txt java, html rtf txt, java write xml, java pdf html, html file pdf, pdf convert txt, convert html application, convert doc html, convert java visual basic, java application pdf, convert doc file pdf, windows xml file, pdf file visual basic

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Bombay, India

Mã Dự Án: #15016