Đã Đóng

Pay Per Click Search Engine

I am looking to have someone build a search engine with the same idea, design as google. I am looking for a plain design just like google. I have already reserved the domain name, please let me know what you can do for me.

Kỹ năng: Thiết kế Banner, Java, Thiết kế logo, Quản trị hệ thống, Thiết kế trang web

Xem thêm: search per, search engine website design, per search, build search engine website, plain, just click, click google, pay engine, engine google, java google search, search click, per click website, search name java, design search engine website, per click pay, google search design, plain website, can pay, search engine java, website search engine, google click, pay per website click, click pay, click build, java pay

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Palm Springs, United States

Mã Dự Án: #3038

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

burghbiz

Please see PMB

$250 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
4.0