Đang Thực Hiện

Bluej car rental

got a problems with my array list just need some fixing in blue j.

problem for example I create a car just 1 (that would be index 0 in the arraylist) in this case and just to try if it prints an error I put return car 1 it returns an error in BlueJ like this

[url removed, login to view]:

index: 1, size:1 (in [url removed, login to view])

Kỹ năng: Java

Xem thêm: car bluej, car rental blue, bluej car rental, rental a, a car, fixing java, blue car, java blue, blue java, car rental java, array problem java, need car list, list java array, rental need, size car, create car, dvd rental system bluej, car problems, java bluej

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) Riyadh, United Kingdom

Mã Dự Án: #1617867

Đã trao cho:

saqibilyas

please check pmb....

$30 USD trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
3.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

baribuet

please check details at your pmb

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0