Đã Đóng

Need help with instamojo payment gateway integration.

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹2250 cho công việc này

pallavipallav

Hi, First of all I am charging you more because I have used payumoney payment gateway. I am familiar with instructions payment gateway. I think that your source code is missing something. Thus I, ll have to look al Thêm

₹2250 INR trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0