Đã Đóng

simulation programmer - needed... - 30/04/2018 10:16 EDT

I need a simulation programmer expert for my multiple projects. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the freelancers.

Kĩ năng: Lập trình C++, Coding, Java, Matlab and Mathematica, Quản trị mạng

Về khách hàng:
( 448 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #16835774