Đã Đóng

Phân loại dữ liệu khách hàng sử dụng Support vector machine

Bài toán phân loại dữ liệu khách hàng thành 2 loại.

Thuật toán được code bằng java.

Kĩ năng: Khai thác dữ liệu, Java, Machine Learning (ML)

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #8196743