Phân loại dữ liệu khách hàng sử dụng Support vector machine

Đã Đóng Đã đăng vào Aug 3, 2015 Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Bài toán phân loại dữ liệu khách hàng thành 2 loại.

Thuật toán được code bằng java.

Khai thác dữ liệu Java Machine Learning (ML)

ID dự án: #8196743

Về dự án

Dự án từ xa 7 năm trước đang mở