Đã hoàn thành

Using PDFBox on an ubuntu installation extract bold text from pdf

Được trao cho:

$25 USD trong 1 ngày
(67 Đánh Giá)
5.5

4 freelancer đang chào giá trung bình $23 cho công việc này

$10 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
gathering4lunch

. Relevant Skills and Experience . Proposed Milestones $30 USD - .

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
urlanrajuu

I would like to work on this and i will submit by tomorrow . i will give solution through java platform . if u want web-app also i can do it through angular js . Relevant Skills and Experience I am a java and angula Thêm

$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0