Find Jobs
Hire Freelancers

Wants to resolve bug in my code - 11/01/2024 05:43 EST -- 2

₹100-400 INR / hour

Đã hoàn thành
Đã đăng vào khoảng 2 tháng trước

₹100-400 INR / hour

Java Developer Needed to Resolve Runtime Error in Code Overview: I am seeking an experienced Java developer to help me resolve a runtime error in my code. The code is written in Java and I am experiencing a runtime error. Requirements: - Strong experience in Java programming - Solid understanding of runtime errors and debugging techniques - Ability to quickly analyze and identify the cause of the runtime error Project Details: - The code is written in Java and is experiencing a runtime error. - The specific nature of the runtime error is unknown at this time. - The deadline for bug resolution is flexible, with no specific deadline. Skills and Experience: - Proficiency in Java programming language - Strong debugging skills to identify and resolve runtime errors - Excellent problem-solving abilities - Attention to detail and ability to analyze code thoroughly If you are a skilled Java developer with experience in resolving runtime errors, please submit your proposal. Thank you.
Mã dự án: 37821430

Về dự án

3 đề xuất
Dự án từ xa
Hoạt động 2 tháng trước

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc
Đã trao cho:
Avatar người dùng
Hi, I have around 9+ yrs of exp in java/j2ee and mainly worked in java8, Spring boot, Spring MVC, JPA/Hibernate, SQL and NoSQL databases. We can discuss more details over the chat.
₹400 INR trong 40 ngày
5,0 (10 nhận xét)
2,5
2,5
3 freelancer chào giá trung bình ₹367 INR/giờ cho công việc này
Avatar người dùng
As an individual Java developer with a proven track record of resolving runtime errors efficiently, I am excited about the opportunity to assist you with this project. With over 5 years of experience in Java development, I have successfully tackled similar issues in the past, showcasing my expertise in debugging and problem-solving. My approach to resolving the runtime error in your code would involve a thorough analysis of the existing codebase to identify the root cause of the issue. Once identified, I will implement the necessary corrections with precision to ensure optimal performance. I estimate that this process will take approximately 3-5 days, depending on the complexity of the problem. My commitment to delivering exceptional results is unwavering, and I am dedicated to providing you with a seamless and efficient solution. By choosing me for this project, you can rest assured that your code will be error-free and optimized for peak performance. I am enthusiastic about the opportunity to work with you and look forward to the possibility of collaborating on this project.
₹300 INR trong 4 ngày
4,5 (3 nhận xét)
3,3
3,3
Avatar người dùng
Hello, I am python developer with 7+ years of experience in web and desktop app development. I have strong expertise in OOP, data structure, genetic algorithms, design patterns, networking and more. My skills includes Core Java, Advanced Java, J2EE, Java Spring, Springboot, Hibernate, JPA, REST API, Microservice, Java Swing, JavaFX, JUnit tests and much more. This should be an easy job for me. Message me, we can discuss further details over chat.
₹400 INR trong 40 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0

Về khách hàng

Cờ của INDIA
Delhi, India
0,0
0
Phương thức thanh toán đã xác thực
Thành viên từ thg 1 11, 2024

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.