Đã hoàn thành

159462 Ajax : Add Validation to Form

I have an existing web form that posts/displays the page in a "div" on the same page when the submit button is clicked. I would like to add the Yav (or similar) ajax validation script to this form. The Yav validation script can be found here:

[url removed, login to view]

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, Javascript

Xem nhiều hơn: validation, javascript validation, add div div, form net form, javascript add button, validation page, html form submit ajax, html add div, div add html, web page validation, http form submit, web form ajax, submit form html page, ajax html form, validation ajax, html ajax validation, add button javascript existing page, html form validation, javascript validation ajax, javascript ajax button, form ajax validation, add javascript existing html, javascript form submit, javascript ajax validation, add validation html

Về Bên Thuê:
( 38 nhận xét ) Croydon, Spain

ID dự án: #1905651

Được trao cho:

rafaelsites

As discussed, thanks. {^^}

$22 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0