Đã hoàn thành

8758 javascript word count

Need a javascript to 1 - Count the words entered in textarea 1 2 - Count the keywords in textarea 1. The keywords are entered in another textbox 2(one keyword per line) 3 - display the keyword density(part 2 divided by part 1) and the keyword count somewhere else. Part 3 is calculated as I type into textarea.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Javascript

Xem nhiều hơn: javascript to c++, words count, javascript count words textarea, count textarea word, javascript count words, words textarea javascript, keyword javascript, javascript count textarea words, javascript count, count words, javascript word count textarea, javascript count word, count textarea, textarea, javascript count textarea, javascript words textarea, word count javascript, javascript keyword density, textarea javascript word, javascript textarea words, count javascript, textarea word javascript, javascript display textarea, word count textarea javascript, javascript textarea count

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Singapore, Singapore

ID dự án: #1759625

Được trao cho:

realcoder

See PMB for detail.

$6 USD trong 2 ngày
(23 Đánh Giá)
4.3