Đã hoàn thành

3942 Sortable List menu swapper

Hi all, I need menu swap javascript like this one: [url removed, login to view] The second list needs to be sortable like this one here: [url removed, login to view] and the add remove buttons and the sort Up Down buttons should appear similar to that in the attached image. The function may be called several times on the same page so the javascript function calls should be optimized for this situation.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Javascript

Xem thêm: menu form, sortable, swap sort, html sortable, sort list, javascript swap, swapper image, image list, image swapper, menu function, swap page, image swap form, image menu, ablime, menu sortable, sortable menu, need menu, menu buttons, list javascript, image swap menu, form add list, list image javascript, image swap, image swap function, javascript add forms

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) Skopje, Macedonia

Mã Dự Án: #1754811

Đã trao cho:

wap

We can do it!

$20 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0