Đang Thực Hiện

328835 PSD to MySpace conversion

Need to convert attached design to Myspace BAND profile.

Topmost area is a video player, an example: [url removed, login to view]

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, HTML, Javascript

Xem nhiều hơn: video conversion, convert psd javascript, psd example, video psd, band psd, css band myspace, www myspace com, psd design myspace, psd convert javascript, myspace profile psd, myspace band psd, myspace band player javascript, myspace band design css, javascript myspace , javascript conversion, conversion video, band myspace css, band css myspace, profile myspace band, design myspace psd

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Istanbul,

ID dự án: #2074643