Đã hoàn thành

158604 Tab Dropdown Nav Menu

Hi,

I like to have a tab dropdown menu created using the tabs on

this page [url removed, login to view]

The one I'm interested in is 'Tab Menu F'

When you hovever over each tab I'd like a drop down menu to

appear like the tabs on this page but without using their code.

[url removed, login to view]

3) Example 3

Can just put in dummy tabs/links and I'll modify later.

Thanks!

Dino

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Javascript

Xem nhiều hơn: NAV, dropdown, tabs menu, dummy code, menu code, nav links, dropdown css, modify menu, html tab menu, nav css, menu drop css, javascript css tab, css tab menu, htm css, drop menu code, html javascript tabs, dropdown css menu, dropdown menu images, javascript menu css, tab page, css tab page, html css dropdown menu, drop menu html css, tab css, css tab

Về Bên Thuê:
( 144 nhận xét ) Vancouver, Canada

ID dự án: #1904792

Được trao cho:

naistudiosl

Please Check PMB...

$20 USD trong 0 ngày
(84 Đánh Giá)
5.5