Đang Thực Hiện

146094 Clone of flash [url removed, login to view]

I want a exact clone of the following flash player:

www.finance_google_com/finance?q=CSCO

without tag notices, only with stock data

we will provide mysql data

action script code must be clear

Kỹ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, Javascript

Xem thêm: googl, finance\, finance c, flash tag, flash player action, finance data, stock data mysql, stock finance, finance mysql, action flash javascript, player script code, stock javascript, stock flash, javascript flash player, javascript clone flash, flash script player, flash player javascript, flash data mysql, csco, action script flash player, clone player, flash stock, flash script mysql, player clone, action script mysql

Về Bên Thuê:
( 163 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #1892271