Đang Thực Hiện

146508 Flash and JS Menu Object Bug

Hi there,

I have a flash object that is interfering with the drop down Javascript menu that needs to be fixed as soon as possible.

Please leave a message on PMB if you have any questions.

Regards

Kỹ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, Javascript

Xem thêm: if js, object, flash drop, bug fixed, drop flash, object flash, drop menu flash, fixed menu javascript, flash menu fixed, drop menu fixed, flash menu javascript, flash object, flash bug, drop menu, javascript menu, javascript drop menu

Về Bên Thuê:
( 39 nhận xét ) San Jose, Costa Rica

Mã Dự Án: #1892685

Đã trao cho:

shanoj

please check pmb

$25 USD trong 1 ngày
(37 Đánh Giá)
4.8