Đã Hủy

Fix javascript menu that is not working on MAC platform only

Url is on the clarification board....bid reasonably and try to have the fix already working

The javscript is below

------------------------------------

var d = document;

var w = window;

var agt = [url removed, login to view]();

var nObj = [url removed, login to view];

var cTN = [url removed, login to view];

var cE = [url removed, login to view];

var navSections = new Array("explo","geo", "blast", "tools","contact");

/*Hide-Show functions*/

function hideShowToggle(i,v) {

var sObj = [url removed, login to view](i).style;

if([url removed, login to view] == "none") [url removed, login to view] = v;

else if([url removed, login to view] == v) [url removed, login to view] = "none";

}

function hideShowEl(i,v) {

var sObj = [url removed, login to view](i).style;

if(v == "n") [url removed, login to view] = "none";

else if(v == "b") [url removed, login to view] = "block";

else if(v == "i") [url removed, login to view] = "inline";

else if(v == "") hideShowToggle(i,"block")

}

function hideShowImg(i,v,imgN,imgB){

var sObj = [url removed, login to view](i).[url removed, login to view];

var img = i + "Img";

if(sObj == "none") [url removed, login to view](img).src = imgB;

else if(sObj == "block") [url removed, login to view](img).src = imgN;

hideShowEl(i,v);

}

function hideShowList(i,v){

if(v == "") {

var sObj = [url removed, login to view](i);

if([url removed, login to view] == "none") v = "b";

else if([url removed, login to view] == "block") v = "n";

}

for(x = 0; x < [url removed, login to view]; x++){ hideShowEl(navSections[x],"n"); }

hideShowEl(i,v)

if([url removed, login to view]("mac") == -1) drawIcon("navSections")

}

/*Left Nav*/

function drawIcon(a){

if((cTN) && ([url removed, login to view]("mac") == -1)) {

var menu = [url removed, login to view](a);

var icons = [url removed, login to view]("span")

var icon, blurb, section = ""

for(x = 0; x < [url removed, login to view]; x++){

var hObj = [url removed, login to view](navSections[x]);

if(hObj==null)continue;

var iObj = icons[x];

var lObj = icons[x].parentNode;

var section = " what's in \"" + [url removed, login to view][1].nodeValue + "\"";

if([url removed, login to view] == "block"){ icon = "\-"; blurb = "Click to hide" }

else{ icon = "\+"; blurb = "Click to show" }

var tObj = [url removed, login to view](icon);

if(![url removed, login to view]()) [url removed, login to view](tObj)

else [url removed, login to view](tObj,[url removed, login to view][0])

[url removed, login to view]("href","javascript:hideShowList(\"" + navSections[x] + "\",\"\");")

//[url removed, login to view]("href","javascript:hideShowList(\"" + navSections[x] + "\",\"\");adjustFixMenu()")

[url removed, login to view] = blurb

hideShowEl(icons[x].id,"i")

}

}

}

Kĩ năng: Javascript, Mac OS

Xem nhiều hơn: fix javascript mac, what is the fix, mac tools, icons url, javascript working mac, hideshowlist mac, what is javascript, try on, null, fix w, fix javascript, url fix, display url javascript, menu show, javascript url title, javascript hide show, mac platform, section hide, javascript null, mac function tools, javascript url window, hide javascript hide, url title javascript, menu section, javascript left menu

Về Bên Thuê:
( 24 nhận xét ) Montreal, Canada

ID dự án: #1012791

3 freelancer đang chào giá trung bình $45 cho công việc này

programac

PMB please ...

$40 USD trong 1 ngày
(19 Nhận xét)
4.7
ihsoftAFaisal

********** Browser compatibility expert ********* IE6-8, FF2-3.6, Opera9.6-higher, Netscape7, Chrome. plz check pm. Thanks.

$50 USD trong 1 ngày
(4 Nhận xét)
2.9
zooomit

please see the pmb

$44 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0