Đã hoàn thành

151564 fix my paypal shopping cart

I have paypal Payments PRO/VIRTUAL TERMINAL integrated on my site. the people i had set it up did not set it properly because of that, customer shipping address and other information are not being captured when they place order.

I need someone with experience to fix this problem.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Javascript, Xây dựng liên kết, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: virtual shopping cart, paypal pending order, paypal order pending, my paypal, paypal captured, terminal script, paypal order, javascript terminal, paypal pro install, javascript paypal script, shopping cart shipping, cart paypal pro, javascript paypal, javascript shopping cart script, shopping cart script paypal, shipping cart pro, virtual terminal, fix paypal pro, paypal problem payments, virtual shopping, paypal shopping, paypal pro script, paypal javascript, paypal address, install paypal pro

Về Bên Thuê:
( 22 nhận xét ) washington, United States

ID dự án: #1897745

Được trao cho:

toinnisfree

pls chk pmb

$50 USD trong 1 ngày
(469 Đánh Giá)
7.6