Đang Thực Hiện

156485 Second Life Creator Tutor

I am looking for a programmer that has extensive experience with a game called SL (Second Life) in this game you have many options to build objects etc...

I am looking for a Tutor to train a staff member of mine to generate objects and scripting.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Javascript, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem thêm: tutor, tutor javascript, second, second life, javascript tutor, experience life, train game, staff member, looking tutor, programmer staff, life install, life scripting, build train game, programmer tutor, looking life, programmer script game, programmer life, life programmer, game life, experience tutor, javascript creator, game creator, life game, creator game, tutor game

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét )

Mã Dự Án: #1902670