Đang Thực Hiện

162189 menu design

I need a menu exactly like the top menu at [url removed, login to view]

This is a mouseover tabs menu. Move the mouse over designated links, and additional "sub links" appear beneath it.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Javascript, Thiết kế trang web

Xem thêm: top menu design, menu design, tabs menu, mouseover menu, top menu website, tabs javascript mouseover, mouseover tabs, mouseover javascript tabs, mouse menu javascript, menu tabs, fidelity, mouseover javascript, tabs menu mouseover, menu sub, website mouseover, menu mouseover, mouseover tabs menu javascript, top menu javascript, menu sub javascript, website top menu, mouse tabs menu, mouse menu, sub menu, mouseover menu javascript, sub menu design

Về Bên Thuê:
( 60 nhận xét )

Mã Dự Án: #1908379

Đã trao cho:

intensity

see PMB, Thanks

$9 USD trong 1 ngày
(85 Đánh Giá)
5.7