Đã hoàn thành

147971 simple javascript (?) work

I need a "check box" for an plain HTML page that is big and animated, similar to the graphic I have attached, but turn on and off when people click on it, like a normal check box.

Not sure javascript is the best way to do this. Open to suggestions.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Javascript, Thiết kế trang web

Xem thêm: simple javascript, simple graphic html page, javascript click page, simple html work, design animated people, normal html design, plain html, simple animated, javascript animated website, simple click work, simple javascript html, simple design work, animated work, simple page turn, page turn javascript, javascript work, javascript page turn, javascript check, animated simple website, animated design people, javascript open html, javascript click, box design simple, simple javascript website, website animated people

Về Bên Thuê:
( 226 nhận xét ) Nashville, United States

Mã Dự Án: #1894150

Đã trao cho:

zahmaci

as i explained in PMB..

$15 USD trong 0 ngày
(285 Đánh Giá)
6.8