Đã hoàn thành

164323 XML Powered JavaScript Widget

I need a small piece of script that can take a XML file and its contents and load it within JavaScript or whatever.

This must work so that I can update the XML file externally and the JavaScript will automatically update.

Any form of scripting is cool as long as it can be easily copy and pasted onto a website.

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, Javascript, XML

Xem nhiều hơn: javascript load file, javascript form copy, javascript xml form, xml form script, website widget, form widget javascript, powered, javascript update website form, contents small website, widget xml, small javascript form, load javascript, widget javascript, xml work javascript, xml widget, update javascript, update form javascript, javascript xml script, javascript xml file, javascript update form, javascript powered, javascript copy website, javascript copy file website, copy javascript, xml form

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét )

ID dự án: #1910514

Được trao cho:

geertpexsters

Check PMB.

$40 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0