Đang Thực Hiện

AWS Amplify dev -- 2

Job Description:

I need a developer who has experience with AWS Amplify.

Kĩ năng: JavaScript, Amazon Web Services

Về khách hàng:
( 86 nhận xét ) Chennai, India

ID dự án: #34685030