Encrypt android Device 12 os redmi

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I am looking for a freelancer who can encrypt my Android device running on version 12 OS. The purpose of this encryption is to improve the device's performance. I prefer using full disk encryption for this project. I have specific instructions for the encryption process that I would like the freelancer to follow.

Ideal Skills and Experience:

- Strong knowledge and experience in Android device encryption

- Expertise in full disk encryption techniques

- Ability to follow specific instructions for encryption process

Thanks

JavaScript Quản trị hệ thống Phát triển phần mềm Encryption

ID dự án: #37247715

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình€30 cho công việc này

krishmaqvan

As the project description mentions, I am looking for a freelancer who can encrypt Android device running on version 12 OS. With my strong knowledge and experience in Android device encryption and full disk encryption Thêm

€30 EUR trong 1 ngày
(10 Nhận xét)
3.2